Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Codevid BV en KeyIT by Codevid en haar opdrachtgevers. Met het ondertekenen van een offerte of overeenkomst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.

Geschatte ontwikkelingskosten

Software ontwikkelingskosten opgenomen in dit voorstel zijn schattingen. Deze geschatte ontwikkelingskosten zijn steeds indicatief. De definitieve ontwikkelingskosten kunnen maximum 20% afwijken van de geschatte ontwikkelingskosten opgenomen in het voorstel. Extra functionaliteit, niet opgenomen in dit voorstel, of wijzigingen aan het design brengen doorgaans een meerkost met zich mee die los van dit voorstel ingeschat zal worden.

Data-migratie

Het migreren van data gebeurt steeds in regie à 100 € / u. Een inschatting van de workload kan gebeuren na analyse van de aangeleverde data.

Confidentialiteit

De informatie die vermeld staat in dit voorstel mag niet bekendgemaakt worden aan derden of verspreid worden buiten de organisatie van de klant.

CODEVID BV of KeyIT by Codevid behoudt zich het recht om in voorkomend gevalschadevergoeding te vorderen of andere maatregelen te treffen of te doen treffen ingeval de vertrouwelijkheid van dit voorstel wordt geschonden.

Door de ontvangst van dit voorstel verbindt de klant er zich toe de vertrouwelijkheid te eerbiedigen.

De coördinaten van de klant en vertrouwelijke gegevens die aan Codevid BV en/of KeyIT by Codevid bezorgd zijn, zullen enkel voor intern gebruik en uitvoeren van de opdracht dienen en zullen in geen geval aan derden verstrekt worden tenzij wettelijk verplicht.

Beide partijen zullen informatie en beroepsgeheimen nooit publiek maken of delen met derden, zelfs nadat de overeenkomst is beëindigd.

Facturatie en betalingsmodaliteiten
 1. Indien de werken in verschillende fasen worden uitgevoerd zullen de verschillende delen ook afzonderlijk gefactureerd worden.
 2. Voor elk project worden milestones afgesproken en verlopen de facturatie en betaling als volgt:
  Omschrijving % Timing opmaak factuur Vervaldatum
  Voorschot (schijf 1) 30% Bij ondertekening van de offerte Contante betaling
  Schijf 2 50% Bij oplevering van de ontwikkelingswerken 30 dagen factureerdatum
  Saldo (schijf 3) 20% Na garantieperiode van 30 dagen Contante betaling

  De werken worden pas opgestart als het Voorschot (Schijf 1) volstort is.
  De werken worden pas verdergezet als Schijf 2 volstort is.

 3. Bij ontstentenis van milestones verloopt de facturatie in 2 schijven: 50% bij ondertekening van de offerte (voorschot) en 50% bij oplevering van de ontwikkelingswerken. De werken worden pas opgestart als het voorschot volstort is.
 4. Codevid BV kan aan de klant een voorschot van 100% vragen. De werken worden pas opgestart als het voorschot volstort is.
 5. Bij aankoop van hardware zal het volledige bedrag (100%) gefactureerd worden. Deze dient vooraf betaald te worden voor de installatie van de producten.

Bij niet tijdige betaling van de facturen behoudt Codevid BV of KeyIT by Codevid zich het recht om in voorkomend geval de applicatie stop te zetten.

Bij niet tijdige betaling van een factuur is de wettelijke rente verschuldigd. Alle inningskosten zijn ten laste van de klant. Codevid BV kan bovendien een schadevergoeding eisen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 200 en de uitvoering van alle werken opschorten totdat de klant de vervallen facturen, intresten en schadevergoeding heeft betaald.

Voor opdrachten ter plaatse hanteren we een kilometervergoeding van € 0,70/km te rekenen vanuit ons kantoor te Gent

Dienstverlening

De voorgestelde ontwikkelingen kunnen gepaard gaan met een support contract & hosting op maat.

Deze diensten die een jaarlijkse kost met zich meebrengen zoals licenties, hosting- of supportovereenkomsten, SSL-certificaten zullen jaarlijks op voorhand gefactureerd worden en worden stilzwijgend verlengd.

Indien de klant deze diensten wenst stop te zetten, kan dit door ons hiervan schriftelijk en minstens 1 maand voor de vervaldag op de hoogte te brengen.

Rechtzetten van eventuele fouten na oplevering

Na oplevering van het project heeft de klant 30 dagen de tijd om eventuele bugs te melden. Na deze periode kan er support gegeven worden mits ondertekening van een supportovereenkomst tussen beide partijen.

Change requests zullen opgenomen worden in een nieuwe offerte tussen Codevid BV of KeyIT by Codevid en de klant.